Het Tracébesluit doortrekking A 15 lag vanaf 16 maart 2017 ter visie.
Lingewaard Natuurlijk is belanghebbende en wij hebben destijds een zienswijze tegen het ontwerpbesluit ingesteld.
Voor Lingewaard Natuurlijk is het een feit dat de A15 wordt doorgetrokken en er een brug komt in plaats van een tunnel. De provincie en de gemeente zijn om economische redenen voorstander en de provincie ook financier van het doortrekken. Andere belangen -zoals natuurbehoud- zijn daar helaas ondergeschikt aan. Wij hebben daarom geen beroep aangetekend.
Gelderse Natuur en Milieu Federatie (GNMF) heeft wel beroep ingesteld.
Dit beroep is gericht op:
• Onderbouwing nut en noodzaak van de doortrekking;
• Significante effecten op Natuur (Natura 2000 en Gelders Natuur Netwerk);
• Areaalvernietiging en directe effecten
• Onderbouwing brug versus tunnel
• Effecten op stiltegebied

Inmiddels is in december 2016 ook de Stichting Duurzame Aanleg A15 opgericht en de stichting heeft ook een beroepschrift ingediend.
Goed dat deze stichting het initiatief hiervoor heeft genomen.

Wij hebben ons gericht op de landschappelijke aanpassingen die in de plannen zijn opgenomen (voor de sfeerplaatjes kun je kijken op de site Via15, wordt geopend in een nieuw tabblad.

De landschappelijke aanpassingen zijn:
Knooppunt Ressen
In het knooppunt Ressen worden waterbergingsgebieden en nieuw bos gerealiseerd. 

Geluidwerende voorziening Bemmel
De geluidwerende voorziening start als 8 meter hoog scherm en loopt vervolgens geleidelijk over in een grondlichaam, dat steeds hoger en breder wordt.
De grondwal loopt op tot een hoogte van 7 meter. De grondwal wordt voorzien van een houtwal. Vanaf het Rijnwaalpad tot aan de aansluiting Bemmel wordt aan de Bemmelse zijde gras en een afwisselende beplanting van (fruit)bomen aangebracht. Hierdoor moet een parkachtige sfeer ontstaan.
Aan de binnenzijde van de grondwal wordt een fietspad aangelegd.

Markante populierenrij tussen A15 en Betuweroute
Aan de noordzijde van de A15 wordt de markante populierenrij opnieuw ingeplant tussen knooppunt Ressen en aansluiting Bemmel. 

Aansluiting Bemmel
De aansluiting Bemmel wordt beplant met (fruit)bomen in grasland, hiermee aansluitend bij de sfeer van Park Lingezegen. Met sloten en greppels wordt aangesloten bij de oude verkaveling van het landschap.

Kruising met de Linge
Voor de kruising met de Linge wordt ingezet op een brede kruising met natuurvriendelijke oevers en voldoende ruimte voor de passerende recreanten.
In het gebied ten westen van de Linge, tussen de A15 en de Betuweroute, worden vochtig bloemrijke graslanden en rietmoeras ontwikkeld.
De verkavelingsstructuur uit het komgebied wordt door middel van sloten met natuurvriendelijke oevers in deze zone doorgezet.
Het gebied moet de kwaliteit van de ecologische verbindingszone langs de Linge versterken.

Kruising Betuweroute en Pannerdensch Kanaal
Vanaf de kruising met de Betuweroute verandert het landschap van karakter. Op relatief korte afstand worden de onderliggende structuren van oude oeverwal (met oude erven, wegontsluiting en boomgaarden) en dijk gekruist. Hier worden ‘boomgaarden’ langs de snelweg aangeplant. Door de boombeplanting wordt de oude stroomrug (oeverwal) landschappelijk aangezet en wordt de overgang naar het stroombed van de rivier vergroot (ruimtelijk geaccentueerd).
Daarnaast heeft deze beplantingsrand als doel om het zicht op de brugconstructie te verzachten. 

 

 De werkgroep landschap heeft de landschappelijke inpassingen, middels raadpleging van landschapsarchitecten bekeken.
Resultaat: goed plan, echter de beplanting is wat “iel”.

Stiltegebied Wide Oude Strangen (langs Pannerdensch kanaal)
Gedeputeerde Staten hebben aan Provinciale Staten voorgesteld om de aanwijzing van het stiltegebied Weide Oude Strangen in te trekken en te vervangen door aanwijzing van de Millingerwaard als stiltegebied. Tegen het voorstel om het stiltegebied in te trekken is destijds door Lingewaard natuurlijk een zienswijze ingediend. Tevens is ingesproken op de commissievergadering.  Daarop is het intrekkingsvoorstel door Gedeputeerde Staten teruggenomen. Dus op dit moment geen item.